Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Geldig voor:

HSM Autoservice

Ingeschreven bij KvK onder nummer 65323750

 

Artikel 1. Algemeen

1.1     Onder “verkoper” wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: HSM Autoservice, ingeschreven bij de KvK onder nummer 65323750 en onderliggende handelsnamen, te weten HSM Online en HSM Autohandel

1.2     Deze voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen, overeenkomsten en transacties met verkoper voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3     Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien verkoper voor de uitvoering van een overeenkomst derden dient in te schakelen.

1.4     In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.5     Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1     Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door HSM Autoservice.

2.2     Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden verkoper eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door verkoper verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3     Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn verkoper en afnemer hieraan gebonden.

2.4     Aanbiedingen van verkoper gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5     Verkoper kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6     Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1     Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2     Verkoper garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3     Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 4. Aflevering

4.1     Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze binnen 5 werkdagen na ontvangen van de betaling verzonden.

4.2     Indien van toepassing, dient de afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.3     Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.4     Aan de leveringsplicht van verkoper zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de transporteur geleverde zaken een keer aan de afnemer heeft aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.5     Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

 

Artikel 5. Levertijd

5.1     Een door verkoper opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van verkoper zijn, waarna verkoper zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2     In het kader van de regels van de koop op afstand zal verkoper bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

Artikel 6. Ontbinding

6.1     Onverminderd de rechten van verkoper op basis van de wet verkoper gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, enkel en alleen indien gegronde reden door verkoper kunnen worden overlegd.

6.2     De afnemer heeft het recht, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden een overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit. Retournering dient plaats te vinden op kosten van afnemer. De afnemer wordt verzocht, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij verkoper. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt verkoper na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

 

 

Artikel 7. Overmacht

7.1     Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop verkoper geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij transporteurs en/of toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2     Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper de verbintenis had moeten nakomen.

7.3     Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door verkoper niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4     Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 8. Garantie

8.1     Verkoper biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2     Verkoper is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3     De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending) aan verkoper deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden via (e-mail). Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan verkoper schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke en beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4     Verkochte goederen vallen onder fabrieksgarantie zolang zij worden gebruikt voor daarvoor bedoelde toepassingen. Schade door oneigenlijk gebruik of door aannemelijke slijtage of toedoen door de/een gebruiker, vallen niet onder garantie.

8.5     Indien klachten van de afnemer door verkoper gegrond worden bevonden, zal verkoper naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen voor ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van verkoper) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van verkoper gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.6     Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.7     Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens verkoper in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van verkoper en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

8.8     Tweedehands voertuigen en overige goederen worden in ‘als is’, ofwel in de staat als bij verkoop geadverteerd c.q. gepresenteerd. Retourneren van een gekocht tweedehands voertuig of ander artikel is, met uitzondering van eventuele wettelijke bepalingen, niet mogelijk. Koper dient zich van de staat van het voertuig of ander artikel te vergewissen bij aankoop. Onbehoorlijke- en verborgen gebreken dienen door koper binnen 30 dagen na aankoop te worden gemeld, waarbij verkoper in staat dient te worden gesteld deze te verhelpen.

 

Artikel 9. Betaling

9.1     Betaling in termijnen is niet mogelijk, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

9.2     Betaling dient vooraf via bank / giro of contant bij afname plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen. Bij levering op factuur is de door verkoper op de factuur gemelde betaaltermijn bindend.

9.3     Indien verkoper haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1    De eigendom van alle door verkoper aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij verkoper zolang de afnemer de vorderingen van verkoper uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van verkoper wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2    De door verkoper geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3    De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4    De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan verkoper of een door verkoper aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin verkoper haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6    De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan verkoper.

 

Artikel 11. Privacy

11.1    Verkoper respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt verkoper niet gelogd (tenzij de klant over gaat tot bestellen), verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2    Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van verkoper kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen website(s) van verkoper (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van . De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. verkoper is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van verkoper, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Verkoper is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3    Verkoper verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internet browser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor verkoper geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door verkoper geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij verkoper en/of haar leveranciers.

12.2    Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van verkoper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Bij werkzaamheden uitgevoerd aan goederen en voertuigen zijn HSM Autoservice, HSM Online en HSM Autohandel niet aansprakelijk voor schades tijdens rijden of stilstand van voertuig, mits naar redelijkheid.

14.2 Gebreken of schades welke tijdens werkzaamheden reeds (extra) aanwezig blijken, zijn niet voor rekening van HSM Autoservice en zullen enkel tegen kosten- en in overleg met klant worden behandeld. Dit alles tegen redelijke aanneembaarheid.

 

Artikel 15. Geschillen

15.1    De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen naar verkoper 's helpdesk op e-mail: [email protected], de gehele week bereikbaar, 24 uur per dag. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

15.2    De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan elke geschillencommissie zijn, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

 

HSM Autoservice is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65323750 bij de belastingdienst onder nummer NL001450032B68